Obchodní podmínky

Zákaz prodeje alkoholických nápojů, tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření  osobám mladším 18 let.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky prostřednictvím dodavatele a blíže upravují práva a povinnosti dodavatele a kupujícího.

1. Základní údaje

1.1. Dodavatel

MANEO s.r.o., se sídlem Příjezdová 27, 621 00 Brno.
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 19273 u Krajského soudu v Brně.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 60751347
DIČ: CZ60751347
(dále jen "dodavatel")
Provozovny
Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci kontakty


1.2. Zákazník (Kupující)


Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Objednávka zboží


Seznam zboží a sortimentu dodavatele je dostupná na stránkách www.maneo.cz

což je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě příslušné objednávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.


2.1. Zrušení objednávky


Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


3. Zaslání zboží


U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.


3.1. Dodací lhůta


Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době dodavatelem, poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

3.2. Způsob dopravy


Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a váhy přepravovaného zboží. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Poštovné se účtuje dle celkové váhy zboží. Faktura s konečnou cenou za objednávku, bude zákazníkovi zaslána na e-mail. Zákazník se může o ceně za dopravu před uskutečněním objednávky informovat na stránkách www.maneo.cz v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě.

Převzetí zboží je možné provést také osobní formou, v sídle dodavatele, platbou pouze hotově.


UPOZORNĚNÍ PRO ROZVOZ PO BRNĚ A OKOLÍ


Objednávky pro rozvoz po Brně a okolí přijímáme:

            pondělí – pátek od 7:00 do 14:00 hodin

            v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin

Minimální hodnota objednávky zboží je 3.000Kč vč. DPH / bez vratných obalů a bez cigaret!

Prosíme vás o omezení závozu na Vaše provozovny jedenkrát denně a to i v případě, že objednávka přesáhne limit 3.000Kč.

Tato změna je platná od soboty 1.10.2022


3.3. Způsob uhrazení ceny za zboží


Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží, přičemž dodavatel si vyhrazuje volbu zákazníka změnit.

Cenu za zboží je možné v plné výši uhradit hotově při převzetí v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Každá zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu - daňový doklad. Délku splatnosti faktur volí dodavatel.

Kupující souhlasí s tím, že v případě platby kupní ceny, která má charakter evidované tržby ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Prodávající vystaví Kupujícímu účtenku ve smyslu tohoto zákona dle své volby v papírové anebo elektronické formě, samostatně anebo jako součást daňového dokladu.

3.4. Převzetí zboží


Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.


3.5. Odpovědnost za vady a reklamace


Je-li zákazníkem spotřebitel, pak odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží, včetně reklamačního řízení upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší.

Je-li kupující podnikatelem, bude délka záruční doby sjednána vždy dohodou smluvních stran.

Zákazník je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí..

Při svozu reklamace lahvového piva, limonád, PET, TetraPack atd. je zákazník povinen poskytnout číslo a datum dodacího listu, na základě kterého reklamované zboží nakoupil. Zástupce dodavatele (řidič) toto zboží sepíše na dodací list. Zákazník svým podpisem na dodacím listě potvrdí svoz reklamovaného (vadného) zboží.

Konkrétní nárok, způsob a přiměřenou lhůtu k odstranění vad volí a určuje prodávající.

V případě, že vada bude vyřešena odstoupením od smlouvy, tj. zákazníkovi bude vrácena kupní cena, obdrží ji zákazník na základě dobropisu při další dodávce zboží. Pokud se jedná o zboží z předešlých dodávek, musí zákazník telefonicky nahlásit svoz reklamace předem na reklamačním oddělení dodavatele.

Pokud zákazník nebude mít zájem o další dodávky, bude mu kupní cena vrácena způsobem, který určí prodávající.

Při reklamaci sudového piva nebo sudových limonád musí být v sudu (obalu) 80 a více % obsahu. V případě, že tomu tak není, je zástupce dodavatele povinen uvést na dodací list odhadovaný obsah sudu. Reklamovaný sud zástupce dodavatele odepíše na dodací list jako svoz prázdného obalu s poznámkou, že se jedná o reklamaci. Poznámka o reklamaci musí obsahovat udání druhu piva či limonády, stupňovitost, balení, důvod reklamace (kalné, nepění apod.). Zástupce dodavatele na dodací list dále uvede, že prázdny obal reklamovaného zboží je již odečten. Jedná-li se o reklamaci sudu Bernard, Plzeň, Svijany, Staropramen, Regent a Kofola může být svezena řidičem pouze v případě, že o svozu dostal ústní nebo písemný pokyn od dodavatele. Reklamace výše uvedených výrobců musí být prověřeny pověřeným zástupcem daného výrobce. Vyřízení reklamce je provedeno buď výměnou, nebo dobropisem do 30 dní od svozu reklamace.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí za škodu na zboží na kupujícího vnější událost.


4. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem


Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.


5. Osobní odběr zboží


Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.


6. Odstoupení od smlouvy


6.1. Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy


Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem sjednání dohody o dalším postupu, a to v souladu s ustanovením § 1764 a násl. občanského zákoníku.

V případě, že je zákazník spotřebitelem má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Stornovat lze buď telefonicky na čísle +420 541 226 795 nebo na emailu objednavky@maneo.czPři odstoupení je vždy nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. Je-li zákazník podnikatelem (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má zákazník, který je spotřebitelem v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že spotřebitel využije svého práva odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen zaslat na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@maneo.cz

V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník, který je spotřebitelem, veškeré náklady spojené s odstoupení od smlouvy.

Dodavatel vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží veškeré a kompletní zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, od které kupující odstoupil.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (netýká se zboží, které podléhá rychlé zkáze, potraviny, zelenina a podobně).


6.2. Postup v případě odstoupení od smlouvy


V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, jsou si dodavatel i kupující povinni navzájem vrátit poskytnuté plnění. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesílateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení celé kupní ceny musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne započtením těchto nákladů na vrácenou kupní cenu.


7. Ochrana osobních údajů zákazníka


Ochranu osobních údajů řeší samostatné podmínky uvedené níže (*7).


8. Závěrečná ustanovení


Kupující uděluje dodavateli souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického kontaktu z této kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků, za účelem vedení databáze zákazníků a to pro účely dodavatele, a to na dobu pěti let. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, obchodních nabídek a informací. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající ohlásí zákazníkovi písemným oznámením, které bude uveřejněno na faktuře popřípadě na dodacím listu.

Zákazník má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval. Odběratel má při nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek rovněž právo v lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl, odstoupit od Smlouvy o dodávky zboží.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Zákazník se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti zákazníka se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

Písemná forma právního jednání je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby..

V případě doručování písemností platí, že písemnost odeslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou třetí pracovní den po odeslání.


8.1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu


V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující, jako spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 Email: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz


U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě příhraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.*7. Ochrana osobních údajů spotřebitele


1. Základní ustanovení


1.1.         

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MANEO s.r.o., se sídlem Příjezdová 27, 621 00 Brno, IČ 6075134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19273, (dále jen: „správce“).

1.2.         

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: provozovna Maneo s.r.o., Žilkova 1990/2, Brno 62100

email: ucetni@maneo.cz

telefon: 544 525 227

1.3.         

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.         

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


2.1.       

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.       

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


3.1.       

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2.       

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3.       

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


4. Doba uchovávání údajů


4.1.       

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle tří let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2.       

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5. Příjemci osobních údajů


5.1.       

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

5.2.       

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. Vaše práva


6.1.       

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2.       

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů


7.1.       

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.       

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3.       

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. Závěrečná ustanovení


8.1.       

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2.       

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3.       

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Informace o zpracování osobních údajů.pdf